I oktober 2015 var det första gången ett västerländskt parlament, lade fram nationella riktlinjer – med mindfulness som grund. Regeringen i Storbrittanien vill att man: “Skall vidga tillgängligheten för mindfulness-träning i publika nyckelområden, där det har potential att bli en effektiv lågkostnads-intervention med ett stort antal fördelar.” Detta som ett sätt att bl a tackla landets kris inom psykisk ohälsa; där stress, depression, ångest – precis som i Sverige – ökar dramatiskt. Kostnaderna för Storbrittanien, förutom det personliga lidandet, beräknas till 100 miljarder pund årligen. (WHO estimerar att i världen – 2020 – kommer depression vara på andra plats bland alla sjukdomar.)

Fler än 100 parlamentariker och hundratals forskare, lärare och beslutsfattare; har bidragit till den mycket omfångsrika rapporten från “the Mindfulness All-Party Parliamentary Group.”. Jon Kabat-Zinn inleder dokumentet och konstaterar att rapporten kan vara; “en inspiration och model för andra länder och regeringar”.

Hälsa, skola, arbetsplatser samt kriminalvården står i fokus. Man vill att regeringen och politiker ska leda och visa vägen i spridandet av mindfulness. 115 parlamentariker har gått mindfulness kurser ledda av Oxford Universitetet. Arbetet med att studera forskning, sammanställa, utvärdera och föreslå rekommendationer har tagit flera år och mindfulness har flitigt debatterats många gånger i parlamentet.

Rekommendationer inom hälsa/sjukvården är bl a att utöka resurser för att kunna utbilda fler mindfulnessinstruktörer. Detta ska ske bl a genom fonder. Målen är tydliga: År 2020 ska 15% av de 580 000 vuxna som riskerar återfall i depression varje år – få gå mindfulness-kurser (MBKT). Mindfulness-centra på universiteten ska utöka kapaciteten för utbildning av instruktörer. Vad gäller kostnader beräknar man med att spara 15 pund på varje satsat pund. Då är ändå inte besparingar för ex minskade utgifter för läkemedel medtagna.

Inom skolan har hittills i dag ca 2000 mindfulnessinstruktörer utbildats. Framöver ska implementering och utbildning av lärare samt elever utökas. “Mindfulness in Schools, är ett av flera projekt och erbjuder redan 46 kurser om året. Man rekommenderar att en fond om 1 miljon pund upprättas för ytterligare utbildning av instruktörer. Häsoministeriet vill att varje skola tar sig an uppgiften och inför mindfulness.

arbetsplatser vill rapporten satsa på framförallt små och medelstora företag. Riktlinjerna är att mer ska investeras i forskning. Pilotstudier ska sjösättas och samarbetet med universiteten vidgas.

Inom kriminalvården rekommenderas satsning på att ebjuda mindfulness för intagna med depression. Mer pengar ska fonderas och forskningen expandera.

Denna omfångsrika och välskrivna blue-print innehåller fallbeskrivningar, mängder av referenser till den senaste vetenskapliga forskningen samt tar även upp faror.

Den snabba utvecklingen senaste åren har lett till ökat utbud av mindfulness-
instruktörer på marknaden. I England har många välutbildade instruktörer lämnat sina uppdrag inom det statliga/kommunala och gått över till freelance. Marknaden blir svårövervakad och standarden kan sjunka.

Det etiska tas också upp och man menar bl a att det är viktigt att mindfulness är sekulär och öppen för alla. Det konstateras också att spridandet av mindfulness genom böcker och digitalt – är positivt. Dock påpekas att forskningen kring detta är begränsad. Farhågor finns att man missar det djup som lärarledda kurser ger.

Genom detta engagerade, forskningsbaserade arbete där helhetsperspektiv råder, har Storbrittanien tagit en global tätposition i spridandet av mindfulness. Fler länder lär av nödvändighet – följa.