Det har forskats mycket på sambandet meditation och immunförsvaret. Att mindfulness aktiverar den parasympatiska, stressmotverkande delen av nervsystemet – är välkänt. Det blockerar den sympatiska delen, genom vilken bl a det inflammations-påverkande kortisolet utsöndras. Signifikant ökade antikroppar mot influensa har påvisats efter 8 veckors mindfulness-träning.

Förutom personligt lidande och många döda; orsakar pandemin mycket stress genom ekonomiska problem, och hela situationens påverkan på allt och alla. Känslan av stress har alltid en biologisk korrelation. Det sätter ned immunförsvaret och påverkar inflammation.

Vetenskapen har visat att de som drabbas hårdast av Covid 19, samt avlider – har utsatts för en s k cytokin-storm. Det är inflammations-markörer, proteiner som orsakar inflammation i hjärta och lungor. Forskningen pekar mot att stress orsakar stormen. Fler faktorer kan vara; brist på sömn och motion, brutna vänskapsförhållanden, finansiella bekymmer och oro – vilka alla är stressande.

Vi är rättmätigt rädda och det är ett mänskligt faktum. Vanmakt är dessutom något vår hjärna avskyr. Dock kan vi lära oss hantera vår stress. Hur då?

Återigen; negativa tankar, känslor och oro har alltid en fysiologisk motsvarighet och stressresponsen aktiveras. Sluta låta dig matas av medias extrema fokus på Corona. Stäng av/byt kanal. Nu säger vi STOP; tar tre djupa andetag, mediterar gärna med fokus på magtrakten, (samt ler). Varför då?

Djupa andetag aktiverar den viktiga vagusnerven, den parasympatiska bromsen samt lugnar hjärtrytm. Detta i sin tur inhiberar gasen och den sympatiska delen; vilken initierar stress och dess välbekanta följdverkningar samt inflammation. Negativa länken mellan det mentala, tankar och den biologiska responsen – är bruten. Detta är kärnan i mindfulness och är beprövad sedan 2500 år. (Att le har också en positiv inverkan på år biologi..)

Sapiens är under attack, mänskligheten upplever sorg samt känslan av att vara offer. Ett välkänt mönster tar form; ilska, frustration, resignation och vanmakt. Samtidigt kan Corona öppna upp för insikten om livets innebyggda skörhet, obeständighet samt vikten av att leva i nuet. Och när så acceptans sker – har pandemin transcenderats till visdom.

Självklart står överlevnad högst upp på behovstrappan. Emellertid kan en mening med situationen hittas; såtillvida att vi ej längre tar existensen för given och lever, hanterar det som redan är här och på bästa rekom-
menderade sätt.

Källor är bl a:
“Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation.”

Corona virus in context med professor Deepak Chopra. Finns på youtube.