Universitetet i Wisconsin har i storskalig s k “meta-analys”; forskat och
jämfört hur väl mindfulness står sig i jämförelse med annan psykiatrisk
behandling.

142 kliniska studier på totalt 12 000 personer, mellan 2000-2016 har noga studerats. Fokus har legat på depression, ångest, smärta, rökning och även annat beroende. Också svårare fall som ex schizofreni samt ätstörningar – har analyserats.

Resultaten är publicerade i “Clinical Psychology Rewiew” och visar att
mindfulness fungerar lika bra eller bättre jämfört annan evidensbaserad
behandling. Mest överlägsen är mindfulness-baserad intervention vid
behandling av depression, rökning och annat beroende.

En huvudförklaring anser forskarna vara att mindfulness-meditationen
effektivt tränar patienterna att bryta vanemässigt, negativt tänkande samt
oro.

Detta är egentligen inget nytt inom forskarvärlden. Exempelvis kom 2000
forskning som visade på en förbluffande och halverad återfallsfrekvens
för depression. Sedan dess har avancerad forskning skett över hela världen
och mindfulness är – som i exempelvis Sverige och England – en av vården
rekommenderad behandlingsform.

Studien finns här: Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis.